Plan gospodarenja otpadom

I – VRSTA I KOLIČINA OTPADA KOJI SE SAKUPLJA

  1. PARIR I KARTON – ključni broj otpada 200101

60 tona/god. – oporaba – ide drugom sakupljaču

1.a AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA – ključni broj otpada 150101

40 tona/god – oporaba – ide drugom sakupljaču 

  1. OSTACI NA SITIMA I GRABLJAMA – ključni broj otpada 190801

1 tona/god. – odlaganje na odlagalište otpada

  1. OTPAD IZ PJESKOLOVA – ključni broj otpada 190802

1 tona/god. – odlaganje na odlagalište otpada

  1. MULJEVI OD OBRADE OTPADNIH VODA – ključni broj otpada 190805

1 tona/god. - odlaganje na odlagalište otpada

  1. OTPAD SA TRŽNICE - ključni broj otpada 200302

5 tona/god. - odlaganje na odlagalište otpada

  1. OSTACI OD ČIŠĆENJA ULICA – ključni broj otpada 200303

10 tona/god. - odlaganje na odlagalište otpada

  1. MULJEVI IZ SEPTIČKIH JAMA – ključni broj otpada 200304

6 tona/god. - odlaganje na odlagalište otpada

  1. GLOMAZNI OTPAD – ključni broj otpada 200307

10 tona/god. - odlaganje na odlagalište otpada

  1. ODBAČENA ELEKTRO I ELEKTRONIČKA OPREMA

– ključni broj otpada 200136

5 tona/god - oporaba – ide drugom sakupljaču

 

II – PREDVIĐENI NAČIN SAKUPLJANJA

 

- papir i karton sakuplja se u kontejnere postavljane na zelenim otocima po gradu i prigradskim mjestima te vozilom Doroslova-a od svih stanovnika jednom u mjesecu

- sakupljeni papir i karton predaje se na oporabu ugovorenom sakupljaču UNIJA PAPIR d.o.o. Osijek

- otpade pod ključnim brojevima 190801, 190802, 190805, 200302, 200303 i 200304 sakuplja se opremom i vozilima Doroslova-a te odlaže na odlagalište otpada Doroslov 

- glomazni otpad klj.br.200307 sakuplja Doroslov d.o.o. jednom mjesečno te odvozi i odlaže na odlagalište Doroslov

- građani također sami mogu glomazni otpad dovesti i odložiti na odlagalište

 

III – NAČIN RADA I MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

 

- s obzirom da su u tijeku radovi na sanaciji sa zatvaranjem odlagališta miješani komunalni otpad odlaže se u tijelo odlagališta koje se sanira

- biorazgradivi otpad se odlaže na posebnu površinu-lagunu i dnevno se prekriva slojem zemlje

- građevinski otpad se odlaže na posebno uređenu površinu za građ. Otpad

- otpadi pod ključnim brojevima 190801, 190802, 190805, 200302, 200303 i 200304 se odlažu uglavnom u dio odlagališta koji se sanira

- glomazni otpad se odlaže na posebnu površinu gdje se obavlja razvrstavanje otpada i nakon toga odlaže

- redovito se vrši kontrola prisutnosti plinova te kontrola kvalitete podzemnih voda u postavljenim piezometrima

- na odlagalištu rade djelatnici odgovarajuće stručne spreme i to od 7,00-21,00 sati radnim danima a subotom od 7,00-15,00 sati. Ostalo vrijeme su na odlagalištu sve vrijeme prisutni djelatnici zaštitarske tvrtke koju je angažirao izvoditelj radova dok su isti u tijeku

- na odlagalištu se nalazi bušeni bunar

- električne energije nema

- na odlagalištu je konstantno buldozer kojim se otpad slaže i prekriva zemljom

- u svrhu zaštite od požara na odlagalištu služe dva aparata S-9

 

IV- OPORABE OTPADA NEMA

 

Kontakt forma

CAPTCHA

Kontakt informacije

Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti

Naselje Tržnica 2/a
31540 Donji Miholjac
OIB: 
54395174446
e-mail: info@doroslov.hr
Uprava: 031/632-284
Fax: 031/630-947
Direktor: Ivan Pobi, dipl.oec.

Pratite nas na Facebook-u 

Doroslov d.o.o. by Doroslov